کدهای جاوا برای زیباتر کردن وبلاگ

                                  

  منوی باز شو                  

                                      

                         

                                    

تقویم میلادی                     

                                          

                                                       

                                                  تاریخ شمسی خودکار

                                                           

 

                                            گذاشتن عکس در پس زمینه

                                           

 

                                             اجرای موزیک در وب لاگ

                                           الاا

لاال

تاعتائدااتتا

                         نزطیلببلیسححیسححححی

        لبلبل       عالاا

 

ا

 

 

 

 

 

                                                باز گشت به صفحه اصلی